Planning & Evaluation
FinTech
Director Meeting
e-mail me

Planning & Evaluation


 

ภารกิจกลุ่มแผนงานและประเมินผล

1.  งานแผนงาน แผนปฏิบัติราชการ

2. งานพัฒนาคำของบประมาณและการจัดการงบประมาณ

3. งานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

4. งานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการองค์กร

5. งานกำกับ ติดตามและประเมินผล


ตามคำสั่ง 

1. _คำสั่งกองสุขภาพระหว่างประเทศ -1

2.  คำสั่งกองสุขภาพระหว่างประเทศ - 2


Tel : (+66) 2 193 7000 ext. 18402

Update : Jun.28th,2017